ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ 
ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้บรรยาย : นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย 
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง สำนักงานปกครองและทะเบียน