ผู้บรรยาย :  นายพิพล  กระบวนรัตน์ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


ผู้บรรยาย : ดร.รัชพร  เลี้ยงประเสริฐ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้บรรยาย : นายปฎิญญา  แสงนิล 

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดี 2 สำนักเทศกิจ


 ผู้บรรยาย : ดร.รัชพร  เลี้ยงประเสริฐ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผู้บรรยาย : นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย 
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง สำนักงานปกครองและทะเบียน