การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โดยหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนความรู้ในการปฏิบัติงาน หมวดความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านชุดการเรียนรู้ในระบบฝึกอบรมออนไลน์ e-Training ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 7 วิชา


     คำแนะนำในการเข้าเรียน

      1. ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน (ตามที่สถาบันฯกำหนด)
      2. ให้ผู้เรียนเข้าเรียนให้ครบทั้ง 7 วิชา ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯกำหนด
      3. ให้ศึกษาวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาวิชาก่อนการเรียนรู้
      4. ผู้เรียนสามารถศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในบทเรียนได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
      5. หลังจากที่เรียนรู้ในบทเรียนแล้ว ให้เข้าทำแบบประเมินความรู้หลังเรียน โดยผู้เรียนจะต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ (ตามที่สถาบันฯกำหนด)